Home  >  Faces  >  Саша Рослякова   lv   ru   ua

Саша Рослякова

Саша Рослякова

Personal information

City: Nizhny Novgorod

Upcoming competitions

Quote book of Chekhov

Chekhov, 30 August 2020

150 «Солнце»  

Category «Quest»

start 29 March at 09:00Running City Serpukhov 2020

Serpukhov, 29 August 2020

717 «Солнце»  

Category «Sphinx»

start 28 March at 09:34Running City Moscow 2020

Moscow, 25 July 2020

X484 «Солнце»  

Category «Lion-Xtra»

start 25 April at 10:48Past events

PoBeGi

St.Petersburg, Moscow, Minsk, Kazan, Ekaterinburg, Nizhniy Novgorod, the game was held on 29 February 2020

512 «Солнце»  

5 rank from 20 (played: 21) in a category «Nizhny Novgorod»
CPs taken: 18 from 19.


New Metropolia

Moscow, the game was held on 8 December 2019

157 «Солнце»  

27 rank from 170 (played: 177) in a category «Quest»
CPs taken: 42 from 48.


Running City 2019

St. Petersburg and Leningrad Region, the game was held on 12 October 2019

X408 «Солнце»  

1 rank from 176 (played: 209) in a category «Lion-Xtra»
CPs taken: 25 from 25.


Night movie

St.Petersburg and Moscow, the game was held on 15 June 2019

268 «Первая луна»  

1 rank from 254 (played: 264) in a category «Moscow»
CPs taken: 24 from 26.


Running City Tbilisi 2019

Tbilisi, the game was held on 11 May 2019

465 «Солнце»  

1 rank from 89 (played: 89) in a category «Lion»
CPs taken: 41 from 41.


105th element

Dubna, Moscow region, the game was held on 24 March 2019

101 «Солнце»  

42 rank from 130 (played: 136) in a category «Quest»
CPs taken: 146 from 76.


Running City Dmitrov 2019

Dmitrov, Moscow region, the game was held on 23 March 2019

P411 «Солнце»  

37 rank from 112 (played: 115) in a category «Lion-Pro»
CPs taken: 31 from 32.


Kingissepia

Kingisepp, the game was held on 5 January 2019

107 «Солнце»  

1 rank from 55 (played: 57) in a category «Quest»
CPs taken: 30 from 30.


Refraction: Moscow

Moscow, the game was held on 1 December 2018

133 «Солнце»  

68 rank from 181 (played: 198) in a category «Quest»
CPs taken: 25 from 26.


Running City Kazan 2018

Kazan, the game was held on 9 September 2018

P404 «Солнце»  

16 rank from 62 (played: 69) in a category «Lion-Pro»
CPs taken: 28 from 29.


Running City Kronshtadt 2018

Kronshtadt district of St. Petersburg, the game was held on 25 August 2018

P465 «Солнце»  

52 rank from 135 (played: 139) in a category «Lion-Pro»
CPs taken: 35 from 37.


Running City Moscow 2018

Moscow, the game was held on 21 April 2018

X422 «Солнце»  

113 rank from 166 (played: 224) in a category «Lion-Xtra»
CPs taken: 18 from 22.


Running City 2017

St. Petersburg and Leningrad Region, the game was held on 7 October 2017

P480 «Солнце»  

114 rank from 191 (played: 222) in a category «Lion-Pro»
CPs taken: 30 from 32.


Star Curtain. Petersburg

St. Petersburg, the game was held on 10 June 2017

186 «Звезды»  

Category «Quest»


Running City Moscow 2017

Moscow, the game was held on 22 April 2017

U411 «Solnce»  

25 rank from 108 (played: 150) in a category «Lion & Unicorn»
CPs taken: 40 from 42.


Running City Moscow 2016

Moscow, the game was held on 16 April 2016

U418 «Solnce»  

76 rank from 152 (played: 197) in a category «Lion & Unicorn»
CPs taken: 33 from 35.


Running City 2015

St. Petersburg and Leningrad Region, the game was held on 10 October 2015

U420 «The Sun»  

14 rank from 79 (played: 89) in a category «Lion & Unicorn»
CPs taken: 28 from 29.


Running City Pskov 2015

Pskov, the game was held on 30 May 2015

P410 «Солнце»  

1 rank from 105 (played: 111) in a category «Lion-Pro»
CPs taken: 31 from 31.


Running City Nizhny Novgorod 2014

Nizhny Novgorod, the game was held on 31 May 2014

P404 «Солнце»  

38 rank from 92 (played: 108) in a category «Lion-Pro»
CPs taken: 35 from 37.