The event was held on May 14, 2o11.

Supported by:

Natsіonalny unіversitet 'Kyiv-Mogilyanska Akademіya' Natsіonalny unіversitet 'Kyiv-Mogilyanska Akademіya'