The event was held 19 May 2012 г.

The results are considered final.

Supported by:

Natsіonalny unіversitet 'Kyiv-Mogilyanska Akademіya' Natsіonalny unіversitet 'Kyiv-Mogilyanska Akademіya'