Mājas  >  Noteikumi  >  Dalības noteikumi en     ru

Dalības noteikumi

Versija no 30.11.2017.

Vispārīgie noteikumi

Šis dokuments satur vispārīgos noteikumus visām pilsētas orientēšanās sacensībām, kas tiek rīkotas projekta “Skrejošā pilsēta” ietvaros.

Ar spēlēm šajos Noteikumos ir domātas komandu pilsētas orientēšanās spēles, pilsētas spēles, citas spēles ar novadpētniecības elementiem pilsētvides apstākļos.

Katrai konkrētai spēlei šie Noteikumi tiek papildināti ar spēles Programmu, kurā ir definēti šo sacensību atsevišķie noteikumi.

1. Komandas un dalībnieki

1.1. Minimālais un maksimālais pieļaujamais komandas dalībnieku skaits ir noteikts sacensību Programmā. Šādas komandas piedalās sacensībās ar vienlīdzīgām tiesībām.

1.2. Komandas, kurās dalībnieku skaits ir mazāks par pieļaujamo, var piedalīties sacensībās, ja sacensību Programmā tas tiešā veidā nav aizliegts. Šādas komandas piedalās sacensībās ārpus vērtēšanas.

1.3. Personas līdz 14 gadiem var piedalīties sacensībās ar noteikumu, ka viņu komandā piedalās arī pilngadīga persona (proti, ja pilngadīgais dalībnieks ir bērna tēvs vai māte, cits radinieks vai aizbildnis, kā arī, ja bērnam ir rakstiska vecāku atļauja par piedalīšanos sacensībās noteiktās personas pavadībā).

1.4. Minimālais dalībnieka vecums, ja tiek lietots ritenis vai skrituļslidas, ir 16 gadi.

1.5. Sacensību programmā var tikt iekļauti papildu noteikumi par komandu sastāvu konkrētā kategorijā.

1.6. Sacensību rīkotāji ir tiesīgi atteikt jebkurai personai piedalīšanos bez paskadrojumiem.

1.7. Sacensību dalībnieki uzņemas ievērot Noteikumus, spēles Programmu, Organizatoru un tiesnešu norādījumus.

1.8. Organizatori nav atbildīgi par atgadījumiem, kas notiek ar dalībniekiem viņu pašu vai trešo personu vainas dēļ.

2. Kategorijas

2.1. Sacensības notiek vienā vai vairākās kategorijās.

2.2. Kategoriju komplekts konkrētai spēlei tiek noteikts šīs spēles Programmā.

2.3. Kategorijas apraksts sastāv no šādām daļām:
pieļaumie un aizliegtie pārvietošanās veidi pilsētā;
vai laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus;
vai ir iekļauti arī uzdevumi, kas tiek izsniegti mīklu veidā;
citi papildu parametri.

2.4. Ikvienas kategorijas apraksts sacensību Programmā tiek sniegts atklātā veidā.

2.5. Jebkuras kategorijas ietvaros var būt paredzētas vairākas ieskaites. Noteikumi, saskaņā ar kuriem kategorijas tiek sadalītas ieskaitēs, ir aprakstīti sacensību Programmā un / vai var būt Organizatoru formulēti saskaņā ar sacensību rezultātiem.

3. Aprīkojums

3.1. Katram dalībniekam jāņem līdzi personu apliecinošais dokuments.

3.2. Komandām jāņem līdzi:
pulkstenis;
rakstāmais (pildspalva, marķieris utt.);
mobilais tālrunis (lai būtu iespējams sazināties ar Organizatoriem nepieciešamības gadījumā).

3.3. Ļoti ieteicams ņemt līdzi:
veselības apdrošināšanas polisi (katram dalībniekam);
karti;
lūkturīti.

3.4. Ir noteiktas īpašas prasības aprīkojumam, dalībniekiem pārvietojoties noteiktā veidā:
Braucot ar velosipēdu, jāuzliek veloķivere. Nepieciešama arī sarkanās krāsas skatlūciņa. Ir ieteicams izmantot lukturi, ņemt līdzi trosi un/vai slēdzeni. Ir aizliegts izmantot uz velosipēdiem jebkura veida motorus.
Braucot ar skrituļslidām, jāuzliek ķivere un plaukstu sargi. Ieteicami ceļu sargi.
Braucot ar mototransportu (tai skaitā ar motorolleri) jāuzliek motoķivere.
Izmantojot citus transporta veidus, ieteicams izmantot tādus aizsardzības līdzekļus, kas tiek tradicionāli izmantoti šim transporta veidam.

3.5. Dalībnieki, kas ir jaunāki par 7 gadiem, var izmantot ratiņus, skrejriteņus un līdzīgus nemotorizētus transportlīdzekļus. Bērnu riteņi ir aizliegti.

3.6. Ir atļauts izmantot nūjošanas nūjas.

3.7. Spēles Programmā var tikt iekļautas papildu prasības dalībnieku aprīkojumam.

3.8. Visu iepriekšminēto aprīkojumu dalībnieki sagādā patstāvīgi.

4. Reģistrācija un starts

4.1. Reģistrācijas un starta sākuma vieta un laiks katrā kategorijā ir norādīti sacensību Programmā. Par reģistrācijas un startu slēgšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad startē pēdējā komanda, kas ir iepriekš pieteikusies dalībai, ja spēles Noteikumos nav noteikts citādi. Reģistrācijas un starta sākuma laiks tiek norādīts pēc vietējā laika.

4.2. Vienas kategorijas komandas startē pa vienai vai kopā, ar intervālu, kurš ir noteikts spēles Programmā.

4.3. Savlaicīgai reģistrācijai un pirmsstarta kontroles iziešanai dalībniekiem jāierodas uz pirmsstarta reģistrāciju 15 minūtes pirms komandas starta laika. Komanda ir atbildīga par savlaicīgu startu. Visu komandu reģistrācija notiek kopējās rindas kārtībā.

4.4. Reģistrācijas laikā dalībnieki uzrāda personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, ja tas noteikts sacensību Programmā, un saņem starta materiālu komplektu.

4.5. Komanda, kura ir nokavējusi savu starta laiku pirms startu slēgšanas, tiek pielaista pie starta ārpus kārtas, taču distances veikšanas laiks tiek uzņemts, sākot no formālā starta brīža.

4.6. Dalībniekiem, kuri brauc ar personīgo auto- un mototransportlīdzekli, tas ir jāatstāj ne tuvāk kā 50 m no starta līnijas vai speciālajā vietā, kuru Organizatori norāda Programmā vai tieši uz vietas.

4.7. Ja spēles Programmā ir paredzēta noteiktu transportlīdzekļu izmantošana spēles laikā, visiem dalībniekiem jāstartē ar izvēlēto transportlīdzekli vai arī jāseko Organizatoru norādījumiem.

4.8. Ja dalībnieki neievēro šo Noteikumu 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 4.4., 4.6., 4.7., 5.4., 5.5. pantus, komanda netiek pielaista pie starta.

4.9. Organizatori fotografē dalībniekus komandas sastāva kontroles nolūkos. Dalībnieku fotogrāfijas tiek publicētas mājaslapā. Dalībnieki var atteikties no publikācijas, uzrakstot pieteikumu uz e-pasta adresi, kas ir norādīta spēles Programmā.

4.10. Pirmsstarta reģistrācijas ieziešanas fakts nozīmē, ka visi komandas dalībnieki ir iepazinušies un piekrīt šiem Noteikumiem un spēles Programmai.

5. Dokumenti un atribūti

5.1. Katra komanda saņem vienu starta materiālu komplektu.

5.2. Starta materiālu komplektā ietilpst:
komandas maršruta grāmatiņa (maršruta lapa);
šiltītes ar komandas numuru (pēc dalībnieku skaita);
ir iespējami arī papildu starta materiāli, to skaitā papildu atribūti.

5.3. Maršruta grāmatiņa ir galvenais komandas dokuments. Maršruta grāmatiņai jābūt līdzi visā distances garumā, līdz tā ir iedota tiesnesim sacensību finišā. Ja maršruta grāmatiņa tiek pazaudēta, komandai japaziņo par to Organizatoriem un jāseko viņu norādījumiem.

5.4. Šilte jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai aprīkojuma tā, lai tā būtu viegli saskatāma, kamēr komanda ir sacensību trasē. Dalībniekam jāuzrāda šilte ar komandas numuru pēc tiesnešu pieprasījuma. Ja šilte (šiltes) tiek pazaudēta, komandai japaziņo par to Organizatoriem un jāseko viņu norādījumiem.

5.5. Papildu starta materiāli jāizmanto saskaņā ar spēles Programmu un Organizatoru norādījumiem.

6. Pārvietošanās pilsētā

6.1. Sacensību dalībnieki pārvietojas uz vispārējā pamata, ievērojot satiksmes noteikumus un rīkojoties saskaņā ar visiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā sacensību norises teritorijā, kura norādīta sacensību Programmā. Īpašu apstākļu sacensību dalībniekiem nav.

6.2. Pārvietošanās kārtība atsevišķās kategorijās tiek noteikta sacensību Programmā. No starta brīža līdz finiša brīdim vai līdz noiešanai no distances dalībnieki pārvietojas pilsētā tikai tā, kā to atļauj viņu kategorijas noteikumi, vai arī kājām.

6.3. Ja pārvietošanās kārtība kādā kategorijā paredz braukšanu ar sabiedrisko transportu, apzīmējums „sabiedriskais transports“ nozīmē pasažieru transportu, kas kursē noteiktajā maršrutā un pārvadā pasažierus uz vispārējā pamata: autobusus, trolejbusus, tramvajus, minibusus, piepilsētas elektriskos vilcienus, metro, funikulierus, upes tramvajus u. tml. Sacensību Programmā var būt iekļauti ierobežojumi uz braukšanu ar konkrētā veida sabiedrisko transportu.

6.4. Dalībnieki var lietot jebkuras pilsētas kartes (shēmas, atlantus u.c.), uzziņu materiālus, kā arī jebkurus navigācijas līdzekļus.

6.5. Kamēr dalībnieki pārvietojas starp kontroles punktiem, tiesneši jebkurā brīdī var pārbaudīt komandas sastāvu. Šajā gadījumā tiesnesis uz trases var pieprasīt komandai sapulcēties pilnā sastāvā. Pulcēšanās laiks nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.

6.6. Ja komanda grib pamest trasi pilnā sastāvā, dalībniekiem par to jāpaziņo organizatoriem.

6.7. Ja trasi pamet viens vai vairāki komandas dalībnieki, pārējie var turpināt sacensības ārpus kopējās vērtēšanas. Ir nepieciešams, lai tiesnesis izdarītu atzīmi komandas maršruta grāmatiņā par to, ka dalībnieks (dalībnieki) ir pametis (-uši) trasi.

7. Maršruti un kontroles punkti (KP)

7.1. Spēles maršruti sastāv no vairākiem kontroles punktiem (KP).

7.2. KP tiek uzstādīti dažādās publiskajās vietās sacensību rīkošanas teritorijā.

7.3. Kontroles punktu iziešanas secību nosaka maršrutu shēma, kas ir norādīta sacensību Programmā. Nav obligāti jāiziet visi kontroles punkti.

7.4. Neatkarīgi no maršrutu shēmas var būt arī bonusa (papildu) KP, kurus komanda var apmeklēt jebkurā distances veikšanas brīdī.

7.5. Dažiem KP var būt ierobežots darbības laiks. Ikviens šāda veida gadījums tiek atsevišķi noteikts spēles materiālos.

7.6. Daži kontroles punkti (KP) var būt apzīmēti apvidū ar speciālu simbolu („prizmu“): Ja KP ir uzdots precīzi, tiek izmantots tradicionālais orientēšanās sacensību simbols - kvadrāts, kas pa diagonāli ir sadalīts sarkanā un baltā trīsstūrī Kontrolpunktiem, kuru apraksts tiek uzdots mīklā, ar to pašu mērķi tiek lietots cits simbols - kvadrāts, kas pa abām diagonālēm ir sadalīts divos trīsstūru pāros.

7.7. Komandai iedotajā KP aprakstā (KP leģendā) iekļauta šāda informācija:

7.7.1. Objekta, uz kura atrodas KP, atrašanās vietas apraksts. Atkarībā no KP veida tas var būt formulēts precīzi vai mīklā. Sīkumu daudzums aprakstā ir atkarīgs no KP veida un atrašanās vietas.

7.7.2. Uzdevums, kurā norādīts, kāda informācija jāsaņem KP. Ir iespējami šādi uzdevuma varianti:
Jebkura informācija, kura sākotnēji ir atrodama norādītajā vietā: uzraksta fragments, kāda objekta īpašība, kādu objektu skaits, utt.
„Tiesneša paraksts“. Jāsaņem paraksts no tiesneša, kas atrodas KP.
„Zīme“. Jānozīmē zīme – grafiskais attēls, kuru tiesneši ievietoja norādītajā vietā.

7.8. KP uzdevumiem, kas paredz informācijas meklēšanu apvidū, nevar būt pareizās atbildes „nulle“, „nav klāt“, „nekā nav“ u. tml.

7.9. Lai identificētu apvidū KP ar „zīmes” tipa uzdevumu, blakus zīmei tiek attēlota „prizma” un tiek norādīts KP numurs.

7.10. Sacensību laikā jebkurš uzdevums no minētajiem posma leģendā var tikt aizstāts ar „Tiesneša paraksta“ uzdevumu bez iepriekšējā brīdinājuma. Šajā gadījumā tiesneši atrodas blakus leģendā norādītajam KP un izvieto „prizmu” redzamā vietā.

7.11. KP tiek uzskatīts par apmeklētu, ja komanda pilnā sastāvā sasniedz leģendā norādīto vietu, atrod atbildi uz uzdoto jautājumu un pieraksta to maršruta grāmatiņā. Maršruta grāmatiņā ir jāieraksta arī KP apmeklēšanas laiks.

7.12. Katrā KP visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas vienlaicīgi.

7.13. Braucot ar sabiedrisko transportu, komandai maršruta grāmatiņā ir jāatzīmē trases daļas, kuras tā ir nobraukusi ar sabiedrisko trasportu (iekāpšanas laiks un vieta, izkāpšanas laiks un vieta, transporta maršruta numurs); ieteicams atzīmēt arī transportlīdzekļa borta vai valsts reģistrācijas numuru. Ja maršruta grāmatiņā trūkst datu par izmantotajiem transportlīdzekļiem, tiesneši var interpretēt iespējamas strīdīgas situācijas ne par labu komandai. Komandas sabiedriskā transporta izmantošana var tikt kontrolēta arī citos veidos, kuri tādā gadījumā ir norādīti spēles materiālos.

7.14. Līdz spēles finiša slēgšanai ir aizliegts attālināti nodot jebkura veida informāciju par KP un maršrutiem citām komandām, kā arī izvietot to visiem pieejamā veidā (tai skaitā brīvā pieejā internetā).

7.15. Ja komanda konstatē, ka KP ir nozaudēts, ka nepārvarami šķēršļi neļauj iziet distanci vai apmeklēt atsevišķu KP, komandai par to nekavējoties jāpaziņo Organizatoriem.

8. Finiša kārtība

8.1. Komandu finiša vieta katrā kategorijā tiek noteikta spēles Programmā atklātā veidā vai tiek norādīta spēles materiālos.

8.2. Komanda ir beigusi distanci, kad visi komandas dalībnieki ir ieradušies finiša koridorā un nodevuši maršruta grāmatiņu.

8.3. Finiša laiks tiek noapaļots līdz minūtēm.

8.4. Ir aizliegts uzkavēties finiša koridorā ilgāk nekā nepieciešams, kā arī jebkurā veidā traucēt citas finišējošas komandas.

8.5. Dalībniekiem, kas brauc ar personīgajiem auto- un mototransportlīdzekļiem, tie jāatstāj vismaz 50 m attālumā no finiša līnijas vai speciālaja zonā, kuru organozatori ir norādījuši spēles Programmā vai uz vietas.

8.6. Sacensību trases slēgšanas laiks tiek noteikts spēles Programmā. Trases slēgšanas laiks tiek norādīts pēc vietējā laika.

8.7. Komandas, kuras ir nokavējušas finišu, tiek uzskatītas par nebeigušām distanci.

9. Rezultātu aprēķināšana

9.1. Iedalot kategoriju ieskaitēs, rezultātus saskaita atsevišķi katrai no paredzētajām ieskaitēm. Ja iedalījums nav paredzēts, ieskaite kategorijā tiek uzskatīta par kopīgu.

9.2. Aprēķinot rezultātus, galvenais kritērijs ir apmeklēto KP skaits (izņemot bonusa KP).

9.3. Vienīgais derīgais KP apmeklēšanas pierādījums ir atzīme maršruta grāmatiņā, kura satur pareizu atbildi uz KP leģendā formulēto uzdevumu.

9.4. Ja vairākām komandām ir viens un tas pats apmeklēto KP skaits, par labāko tiek uzskatīti tās komandas rezultāti, kura veikusi distanci ātrāk, ja kategorijas definējumā nav noteikts pretējais.

9.5. Bonusa KP apmeklējusī komanda saņem bonusa laiku, kas tiek atņemts no distances noiešanas laika, vai citas priekšrocības, kas ir aprakstītas spēles Programmā vai materiālos. Bonusa apmērs tiek piešķirts atsevišķi par katra bonusa KP apmeklējumu.

9.6. Ar galvenā tiesneša lēmumu komandas rezultāti var tikt skatīti ārpus kopējās ieskaites. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir pārkāpusi šo Noteikumu 5.4., 5.5., 6.1., 6.3., 7.11., 7.13., 7.14., 7.15. pantu.

9.7. Ar galvenā tiesneša lēmumu komandu var diskvalificēt. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir pārkāpusi šo Noteikumu 1.7., 3.4., 3.5., 4.6., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 8.4., 8.5. pantu.

9.8. Ar galvenā tiesneša lēmumu, ja tiek fiksēti pārkāpumi, kas neparedz diskvalifikāciju, komandai var uzlikt soda balles vai laiku.

9.9. Ar galvenā tiesneša lēmumu īpašos gadījumos komandai var uzlikt bonusa balles vai laiku.

9.10. Programmas paredzētajās ieskaitēs apbalvo:
1., 2. un 3. vietas, ja piedalās 6 un vairāk komandas kategorijās ar laika uzskaiti;
1. vieta kategorijās bez laika uzskaites un citās kategorijās, ja piedalās no 2 līdz 5 komandām.

9.11. Apbalvošanas kārtība tiek noteikta spēles Programmā.

9.12. Iepriekšējie rezultāti tiek publicēti spēles mājaslapā 3 diennakšu laikā pēc tās beigām.

9.13. Pretenzijas (apelācijas) par rezultātiem tiek pieņemtas 48 stundu laikā pēc iepriekšējo rezultātu publicēšanas.

9.14. Rezultātu publicēšanas un apelācijas iesniegšanas termiņi var tikt mainīti spēles Programmā.

9.15. Apelāciju var iesniegt tikai izmantojot speciālu formas palīdzību, kas ir atrodama spēles mājaslapā.

9.16. Galvenā tiesneša lēmumi, kuri ir pieņemti pēc apelāciju izskatīšanas, ir galīgi un nepārsūdzami.

9.17. Rezultāti tiek uzskatīti par galīgiem tad, kad tos publicē kā galīgus sacensību mājaslapā.