Category 

Full name City Team number and name Start time
Екатерина Баронова
Kostomuksha   V608 «Колесо» 13:16
Дмитрий Монич
Kostomuksha   V603 «2D» 13:06
Денис Скавинский
Petrozavodsk   V607 «Ночные фурии-6» 14:00
Юлия Берсенева
Kostomuksha   V606 «Арктические мартышки» 13:12
Дмитрий Авхимович
Kostomuksha   V618 «ХК "Маменты"» 13:36
Геннадий Биган
Kostomuksha   V621 «Солнышко» 13:42
Катя Биган
Kostomuksha   V621 «Солнышко» 13:42
Люба Биган
Kostomuksha   V621 «Солнышко» 13:42
Алексей Володин
Kostomuksha   V617 «Засюда» 13:34
Юлия Галактионова
Kostomuksha   V612 «ЮМА» 13:44
Артем Герасимов
Kostomuksha   V609 «Велоатлеты» 13:18
Наталья Гивицкая
Kostomuksha   V621 «Солнышко» 13:42
Максим Головин
Kostomuksha   V610 «T.V.A.N.T» 13:20
Сергей Головин
Kostomuksha   V610 «T.V.A.N.T» 13:20
Сергей Грехов
Kostomuksha   V617 «Засюда» 13:34
Даниил Евдокимов
Kostomuksha   V609 «Велоатлеты» 13:18
Макс Ершов
Kostomuksha   V616 «Супер baiki» 13:32
Сергей Ершов
Kostomuksha   V608 «Колесо» 13:16
Алекс Зубак
Kostomuksha   V616 «Супер baiki» 13:32
Диана Кваша
Kostomuksha   V613 «Велодвижение 2015» 13:52
Татьяна Кваша
Kostomuksha   V613 «Велодвижение 2015» 13:52
Ирина Кошелева
Kostomuksha   V603 «2D» 13:06
Даниил Кудряшев
Kostomuksha   V609 «Велоатлеты» 13:18
Роман Кузьминых
Petrozavodsk   V607 «Ночные фурии-6» 14:00
Евгений Кузяев
Kostomuksha   V618 «ХК "Маменты"» 13:36
Евгений Лапин
Kostomuksha   V618 «ХК "Маменты"» 13:36
Дмитрий Меньков
Kostomuksha   V615 «Квартет» 13:30
Ярослав Меньков
Kostomuksha   V615 «Квартет» 13:30
Дарья Менькова
Kostomuksha   V615 «Квартет» 13:30
Никита Меремец
Kostomuksha   V611 «Телепузики» 13:22
Алексей Митяков
Kostomuksha   V609 «Велоатлеты» 13:18
Ирина Насонкова
Kostomuksha   V620 «Акулы» 13:40
Полина Насонкова
Kostomuksha   V620 «Акулы» 13:40
Вероника Перепечко
Kostomuksha   V608 «Колесо» 13:16
Евгений Перепечко
Kostomuksha   V608 «Колесо» 13:16
Евгений Петров
Kostomuksha   V611 «Телепузики» 13:22
Илья Питиримов
Kostomuksha   V610 «T.V.A.N.T» 13:20
Светлана Полина
Kostomuksha   V616 «Супер baiki» 13:32
Алина Пропеев
Kostomuksha   V614 «Победа 2015» 13:28
Яна Пропеев
Kostomuksha   V614 «Победа 2015» 13:28
Максим Пытяяк
Kostomuksha   V620 «Акулы» 13:40
Алексей Рогозов
Kostomuksha   V619 «V26» 13:38
Михаил Рогозов
Kostomuksha   V619 «V26» 13:38
Анастасия Рогозова
Kostomuksha   V619 «V26» 13:38
Влад Семенов
Kostomuksha   V611 «Телепузики» 13:22
Анастасия Странина
Kostomuksha   V617 «Засюда» 13:34
Алексей Сущицкий
Kostomuksha   V612 «ЮМА» 13:44
Данил Филипёнок
Kostomuksha   V603 «2D» 13:06
Руслан Шагеев
Kostomuksha   V610 «T.V.A.N.T» 13:20
Екатерина Шепетовская
Kostomuksha   V606 «Арктические мартышки» 13:12
Настислав Шептунов
Kostomuksha   V612 «ЮМА» 13:44
Team number Start time Team name Team members
V603 13:06 2D
Ирина Кошелева

Kostomuksha

Данил Филипёнок

Kostomuksha

V606 13:12 Арктические мартышки
Екатерина Шепетовская

Kostomuksha

V607 14:00 Ночные фурии-6
Роман Кузьминых

Petrozavodsk

V608 13:16 Колесо
Сергей Ершов

Kostomuksha

Вероника Перепечко

Kostomuksha

Евгений Перепечко

Kostomuksha

V609 13:18 Велоатлеты
Артем Герасимов

Kostomuksha

Даниил Евдокимов

Kostomuksha

Даниил Кудряшев

Kostomuksha

Алексей Митяков

Kostomuksha

V610 13:20 T.V.A.N.T
Максим Головин

Kostomuksha

Сергей Головин

Kostomuksha

Илья Питиримов

Kostomuksha

Руслан Шагеев

Kostomuksha

V611 13:22 Телепузики
Никита Меремец

Kostomuksha

Евгений Петров

Kostomuksha

Влад Семенов

Kostomuksha

V612 13:44 ЮМА
Юлия Галактионова

Kostomuksha

Алексей Сущицкий

Kostomuksha

Настислав Шептунов

Kostomuksha

V613 13:52 Велодвижение 2015
Диана Кваша

Kostomuksha

Татьяна Кваша

Kostomuksha

V614 13:28 Победа 2015
Алина Пропеев

Kostomuksha

Яна Пропеев

Kostomuksha

V615 13:30 Квартет
Дмитрий Меньков

Kostomuksha

Ярослав Меньков

Kostomuksha

Дарья Менькова

Kostomuksha

V616 13:32 Супер baiki
Макс Ершов

Kostomuksha

Алекс Зубак

Kostomuksha

Светлана Полина

Kostomuksha

V617 13:34 Засюда
Алексей Володин

Kostomuksha

Сергей Грехов

Kostomuksha

Анастасия Странина

Kostomuksha

V618 13:36 ХК "Маменты"
Дмитрий Авхимович

Kostomuksha

Евгений Кузяев

Kostomuksha

Евгений Лапин

Kostomuksha

V619 13:38 V26
Алексей Рогозов

Kostomuksha

Михаил Рогозов

Kostomuksha

Анастасия Рогозова

Kostomuksha

V620 13:40 Акулы
Ирина Насонкова

Kostomuksha

Полина Насонкова

Kostomuksha

Максим Пытяяк

Kostomuksha

V621 13:42 Солнышко
Геннадий Биган

Kostomuksha

Катя Биган

Kostomuksha

Люба Биган

Kostomuksha

Наталья Гивицкая

Kostomuksha

Team number Start time Team name Team members
V609 13:18 Велоатлеты
Артем Герасимов

Kostomuksha

Даниил Евдокимов

Kostomuksha

Даниил Кудряшев

Kostomuksha

Алексей Митяков

Kostomuksha

V610 13:20 T.V.A.N.T
Максим Головин

Kostomuksha

Сергей Головин

Kostomuksha

Илья Питиримов

Kostomuksha

Руслан Шагеев

Kostomuksha

V614 13:28 Победа 2015
Алина Пропеев

Kostomuksha

Яна Пропеев

Kostomuksha

V615 13:30 Квартет
Дмитрий Меньков

Kostomuksha

Ярослав Меньков

Kostomuksha

Дарья Менькова

Kostomuksha

V619 13:38 V26
Алексей Рогозов

Kostomuksha

Михаил Рогозов

Kostomuksha

Анастасия Рогозова

Kostomuksha

V620 13:40 Акулы
Ирина Насонкова

Kostomuksha

Полина Насонкова

Kostomuksha

Максим Пытяяк

Kostomuksha

V621 13:42 Солнышко
Геннадий Биган

Kostomuksha

Катя Биган

Kostomuksha

Люба Биган

Kostomuksha

Наталья Гивицкая

Kostomuksha