Mājas  >  Noteikumi  >  Noteikumi en     ru   ua

Pilsētas orientēšanās sacensību noteikumi

Versija no 11.08.2010.

Satura rādītājs

Vispārīgie noteikumi

 1. Komandas un dalībnieki
 2. Kategorijas
 3. Pieteikumi un dalības maksa
 4. Nepieciešamais aprīkojums
 5. Reģistrācija un starts
 6. Dokumenti un atribūti
 7. Pārvietošanās pilsētā
 8. Maršruti un kontroles punkti (KP)
 9. Finiša kārtība
 10. Rezultātu aprēķināšana

Vispārīgie noteikumi

Šis dokuments satur vispārīgos noteikumus visām pilsētas orientēšanās sacensībām, kas tiek rīkotas projekta “Skrejošā pilsēta” ietvaros.

Katru konkrētu sacensību Noteikumi tiek papildināti ar Programmu, kurā definēti šo sacensību atsevišķie noteikumi.

1. Komandas un dalībnieki

1.1. Pilsētas orientēšanās sacensības ir komandu orientēšanās sacensības pilsētvidē ar novadpētniecības elementiem.

1.2. Mazākais un lielākais pieļaujamais komandas dalībnieku skaits ir noteikts sacensību Programmā. Šādas komandas piedalās sacensībās ar vienlīdzīgām tiesībām.

1.3. Komandas, kurās dalībnieku skaits ir mazāks par pieļaujamo, var piedalīties sacensībās, ja sacensību Programmā tas tiešā veidā nav aizliegts. Šādas komandas piedalās sacensībās ārpus vērtēšanas.

1.4. Personas līdz 14 gadiem var piedalīties sacensībās ar noteikumu, ka viņu komandā piedalās arī pilngadīga persona (proti, ja pilngadīgais dalībnieks ir bērna tēvs vai māte, cits radinieks vai aizbildnis, kā arī, ja bērnam ir rakstiska vecāku atļauja par piedalīšanos sacensībās noteiktās personas pavadībā).

1.5. Mazākais dalībnieka vecums, ja tiek lietots ritenis vai skrituļslidas, ir 16 gadi.

1.6. Sacensību programmā var tikt iekļauti papildu noteikumi par komandu sastāvu konkrētā kategorijā.

1.7. Sacensību rīkotāji ir tiesīgi atteikt jebkurai personai piedalīšanos konkrētā kategorijā bez paskadrojumiem.

1.8. Sacensību dalībnieki uzņemas ievērot Noteikumus, Organizācijas komitejas un tiesnešu norādījumus.

1.9. Rīkotāji nav atbildīgi par atgadījumiem, kas notiek ar dalībniekiem viņu pašu vai trešo personu vainas dēļ.

2. Kategorijas

2.1. Sacensības notiek vairākās kategorijās.

2.2. Kategoriju komplekts konkrētām sacensībām tiek noteikts šo sacensību Programmā.

2.3. Kategorijas apraksts sastāv no šādām daļām:

2.4. Jebkuras kategorijas apraksts sacensību Programmā var piestāvēt atsevišķi vai saturēt norādi uz vienas no standartkategoriju aprakstu, kas ir minēts šo Noteikumu 2.6. apakšpunktā.

2.5. Jebkuras kategorijas ietvaros var būt paredzētas vairākas ieskaites. Kategorijas ieskaitēs sadalīšanas noteikumi ir aprakstīti sacensību Programmā un / vai var būt Organizācijas komitejas formulēti saskaņā ar sacensību rezultātiem.

2.6. Sacensību standartkategorijas:

2.6.1. “Atlants / Eņģelis”, “Transporta”:

 • Pilsētā atļauts pārvietoties kājām (soļiem vai skriešus) un ar sabiedrisko transportu.
 • Aizliegts pārvietoties ar personīgo transportīdzekli un taksometru.
 • Laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.

2.6.2. “Jātnieks”, “Velosipēdu”:

 • Atļauts pārvietoties pilsētā ar velosipēdu vai kājām (soļiem vai skriešus).
 • Aizliegts pārvietoties ar jebkuru citu transportlīdzekli.
 • Laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.

2.6.3. “Lauva”, “Pastaigas”:

 • Pilsētā atļauts pārvietoties kājām (tikai soļiem).
 • Aizliegts pārvietoties ar jebkuru transportlīdzekli vai skriešus.
 • Laiks distancē netiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.

2.6.4. “Skrituļslidotājs”:

 • Pilsētā atļauts pārvietoties ar skrituļslidām vai kājām (soļiem vai skriešus).
 • Aizliegts pārvietoties ar jebkuru transportlīdzekli, kā arī buksēt, lietot slēpju nūjas un citu līdzīgas ierīces.
 • Laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.

2.6.5. “Bruņnesis”, “Bez ierobežojumiem”

 • Pilsētā atļauts pārvietoties kājām (soļiem vai skriešus) un ar jebkuru transportlīdzekli.
 • Laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.

2.6.6. “Sfinksa”, “Mīklu”:

 • Pilsētā atļauts pārvietoties kājām (soļiem vai skriešus) un ar sabiedrisko transportu.
 • Aizliegts pārvietoties ar personīgo transportīdzekli un taksometru.
 • Laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.
 • Visi kontrolpunkti tiek uzdoti mīklās.

2.6.7. “Grifs”, “Skrējiens”:

 • Pilsētā atļauts pārvietoties kājām (soļiem vai skriešus).
 • Aizliegts pārvietoties ar personīgo transportlīdzekli un taksometru.
 • Laiks distancē tiek ņemts vērā, saskaitot rezultātus.

3. Pieteikumi un dalības maksa

3.1. Iepriekšpieteikums tiek iesniegts, izmantojot formu sacensību mājaslapā (adrese ir norādīta sacensību Programmā).

3.2. Iesniedzot iepriekšpieteikumu, jānorāda:

Pārējā informācija par komandu tiek norādīta pēc pieteikuma pieņemšanas, izmantojot pieteikuma rediģēšanas formu (sk. pantu par rediģēšanu).

3.3. Iepriekšpieteikumu pieņemšanas, apmaksas un aktivācijas termiņi, kā arī starta iemaksas kārtība tiek norādīti sacensību Programmā. Iepriekšpieteikumi, kuri nebija apmaksāti un aktivēti laikā, kas norādīts Programmā, tiek anulēti.

3.4. Komanda, kas ir iesniegusi iepriekšpieteikumu, var mainīt sava pieteikuma datus no pieteikuma pieņemšanas brīža un ne vēlāk kā 48 stundas pēc sacensību beigām. Datus var mainīt, izmantojot rediģēšanas formu sacensību mājaslapā.

3.5. Lai aktivētu pieteikumu, tajā ir jānorāda:

3.6. Komanda ir atbildīga par pieteikumā sniegto datu pilnību un uzticamību. Komanda, kuras dalībnieki norādīja par sevi nekorektu vai nepatiesu informāciju, var tikt dzēsta no komandu saraksta neatkarīgi no aktivācijas vai nepielaista pie starta, vai diskvalificēta.

Rīkotāji ir tiesīgi novertēt pieteikuma korektumu. 3.7. Pēc pieteikuma aktivēšanas komandai tiek piešķirts starta numurs un tiek noteikts tās starta laiks. Komanda var norādīt vēlamo laika intervālu, tomēr starta laika noteikšana vēlamajā intervālā nav garantēta. Starta laiks atbilst sacensību rīkošanas teritorijas vietējam laikam.

3.8. Katrā kategorijā ir komandu skaita ierobežojums (limits). Limits ir noteikts saskaņā ar vidējo distances veikšanas laiku tā, lai komandai, kura startē savas kategorijas starta intervāla beigās, būtu iespēja noiet visu trasi līdz finiša slēgšanas. Kad limits ir sasniegts, pieteikumu pieņemšana tiek pārtraukta, līdz parādās brīvas vietas.

3.9. Brīvas vietas kategorijā var parādīties arī tad, ja pieteikumu limits tiek paplašināts vai tiek atvērti papildu starta intervāli. Komandai startējot papildu intervālā, nav garantēta iespēja noiet visu trasi līdz finiša slēgšanas. Ja komanda aktivē pieteikumu pēc starta intervāla paplašināšanas, tas tiek uzskatīts par piedalīšanās neizdevīgu apstākļu komandas apzināto pieņemšanu.

3.10. Pieprasījumus, kas ir saistīti ar iepriekšpieteikumu pieņemšanas, aktivācijas un rediģēšanas sistēmas darbību, apstrādā atbalsta komanda. Par pieprāsījumu tiek uzskatīta organizācijas komitejai nosūtīta e-vēstule (komitejas e-pasta adrese ir norādīta sacensību Programmā). Vēstulē jānorāda dati, kas ļauj viennozīmīgi identificēt komandu, — komandas numurs vai e-pasts (neaktivētiem pieteikumiem). Pēc noklusējuma pieprāsījumi tiek apstrādāti to saņemšanas secībā. Apstrādājot pieprasījumus, atbalsta komanda nav atbildīga par trešo personu pasta servisu darbspēju.

3.11. Pieteikumu var iesniegt reģistrācijas laikā sacensību dienā, ja vēlamajā kategorijā ir pieejamas brīvas vietas. Pieteikumu iesniegšanas laiks reģistrācijā var būt sacensību Programmas ierobežots.

3.12. Starta dalības maksu var saņemt atpakaļ šādos izņēmuma gadījumos:

3.13. Iemaksāto dalības maksu saņemt atpakaļ nav iespējams, izņemot 3.12. pantā minētos gadījumus.

4. Nepieciešamais aprīkojums

4.1. Visu kategoriju dalībniekiem jāņem līdzi:

4.2. Ļoti ieteicams ņemt līdzi:

4.3. Ir īpaši pieprasījumi aprīkojumam, dalībniekiem pārvietojoties noteiktā veidā:

4.4. Sacensību Programmā var tikt iekļautas papildu prasības dalībnieku aprīkojumam.

4.5. Visu iepriekšminēto aprīkojumu dalībnieki sagādā patstāvīgi.

5. Reģistrācija un starts

5.1. Reģistrācijas un starta sākuma vieta un laiks katrā kategorijā ir norāditi sacensību Programmā. Reģistrācijas un starta sākuma laiks tiek norādīts pēc vietējā laika.

5.2. Vienas kategorijas komandas startē pa vienai, ar intervālu, kurš ir noteikts sacensību Programmā.

5.3. Savlaicīgas reģistrācijas un pirmsstarta kontroles dalībniekiem jāreģistrējas 30 minūtes pirms komandas starta laika. Komanda ir atbildīga par savlaicīgu startu.

5.4. Reģistrācijas laikā dalībnieki uzrāda pieprasītos dokumentus (dalībnieku personas apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, ja tas noteikts sacensību Programmā, saskaņā ar šo Noteikumu 4.4. pantu, un saņem starta materiālu komplektu.

5.5. Komanda, kura ir nokavējusi startu, tiek pielaista pie starta ārpus kārtas, taču distances veikšanas laiks tiek uzņemts, sākot no formālā starta brīža. Ja nokavējusī komanda vēlas, tās pieteikums var tikt anulēts un atkal pieņemts saskaņā ar vispārējiem noteikumiem kā startā iesniegta.

5.6. Dalībniekiem, kuri brauc ar personīgo auto- un mototransportlīdzekli, tas ir jāatstāj ne tuvāk kā 50 m no starta līnijas vai speciālajā vietā, kuru organizatori norāda Programmā vai tieši uz vietas.

5.7. Ja dalībnieki neievēro šo noteikumu 1.8., 4.1., 4.3., 5.4., 5.6., 6.4., 6.5. pantus, komanda netiek pielaista pie starta.

6. Dokumenti un atribūti

6.1. Katra komanda saņem vienu starta materiālu komplektu.

6.2. Starta materiālu komplektā ietilpst:

6.3. Orientēšanās karte ir galvenais komandas dokuments. Orientēšanās kartei jābūt līdzi visā distances garumā, līdz tā ir iedota tiesnesim sacensību finišā. Ja orientēšanās karte tiek pazaudēta, komandu uzskata par izslēgtu no sacensībām.

6.4. Šilte jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vai aprīkojuma tā, lai tā būtu viegli saskatāma, kamēr komanda ir sacensību trasē. Dalībniekam jāuzrāda šilte ar komandas numuru pēc tiesnešu pieprasījuma.

6.5. Papildu starta materiāli jāizmanto saskaņā ar sacensību Programmu un organizatoru norādījumiem.

7. Pārvietošanās pilsētā

7.1. Sacensību dalībnieki pārvietojas uz vispārējā pamata, ievērojot satiksmes noteikumus un rīkojoties saskaņā ar visiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā sacensību norises teritorijā, kura norādīta sacensību Programmā. Īpašu apstākļu sacensību dalībniekiem nav.

7.2. Pārvietošanās kārtība atsevišķās kategorijās tiek noteikta sacensību Programmā. No starta brīža līdz finiša brīdim vai līdz noiešanai no distances dalībnieki pārvietojas pilsētā tikai tā, kā to atļauj kategorijas noteikumi.

7.3. Ja pārvietošanās kārtība kādā kategorijā paredz braukšanu ar sabiedrisko transportu, apzīmējums "sabiedriskais transports" nozīmē pasažieru transportu, kas kursē noteiktajā maršrutā un pārvadā pasažierus uz vispārējā pamata: autobusus, trolejbusus, tramvajus, minibusus, piepilsētas elektriskos vilcienus, metro, funikulierus, upes tramvajus u. tml. Sacensību Programmā var būt iekļauti ierobežojumi uz braukšanu ar konkrētā veida sabiedrisko transportu.

7.4. Dalībnieki var lietot jebkuras pilsētas kartes (shēmas, atlantus u.c.), uzziņu materiālus, kā arī jebkurus navigācijas līdzekļus.

7.5. Ja komanda grib pamest trasi pilnā sastāvā, dalībniekiem par to jāpaziņo organizatoriem.

7.6. Ja trasi pamet viens vai vairāki komandas dalībnieki, pārējie var turpināt sacensības ārpus kopējās vērtēšanas. Ir nepieciešams, lai tiesnesis atzīmētu komandas orientēšanās kartē vietu, kur dalībnieks (dalībnieki) pametuši trasi.

7.7. Tiesneši diskvalificē komandu, ja vismaz viens tās dalībnieks pārkāpj šo Noteikumu 4.3. vai 7.1. pantu.

8. Maršruti un kontroles punkti (KP)

8.1. Sacensību maršruti sastāv no vairākiem kontroles punktiem (KP).

8.2. KP tiek uzstādīti dažādās publiskajās vietās sacensību rīkošanas teritorijā.

8.3. Maršrutu noiešanas secību nosaka maršrutu shēma, kas ir norādīta sacensību Programmā.

8.4. Sacensībās tiek lietotas šādas maršrutu shēmas:

8.4.1. "Posmu" shēma: maršruts ir sadalīts vairākos posmos, KP leģendas tiek iedotas posmsecīgi, visiem posma KP jābūt apmeklētiem pirms nākamā posma KP leģendu saņemšanas. KP apmeklēšanas secība vienā posmā ir brīva, posmu noiešanas secība ir stingri noteikta.

8.4.2. "Bezposmu" shēma: startā tiek iedotas vairāku KP leģendas; vairākos KP var būt iedotas papildu leģendas. KP apmeklēšanas secība ir brīva.

8.4.3. Sacensību Programmā var būt noteiktas arī citas maršrutu shēmas.

8.5. Neatkarīgi no maršrutu shēmas var būt arī papildu KP, kurus komanda var apmeklēt jebkurā distances veikšanas brīdī.

8.6. Dažiem KP var būt ierobežots darbības laiks. Ikviens šāda veida gadījums tiek atsevišķi noteikts attiecīgā KP leģendā.

8.7. Komandai iedotajā KP aprakstā (KP leģendā) iekļauta šāda informācija:

8.7.1. KP atrašanās vietas apraksts. Atkarībā no KP veida var būt formulēts precīzi vai mīklā. Sīkumu daudzums aprakstā ir atkarīgs no KP veida un atrašanās vietas.

8.7.2. Uzdevums, kurā norādīts, kāda informācija jāsaņem KP. Ir iespējami šādi uzdevuma varianti:

 • "Tiesneša paraksts". Jāsaņem paraksts no tiesneša, kas atrodas KP.
 • "Zīme". Jānozīmē zīme - grafiskais attēls, kuru tiesneši ievietoja norādītajā vietā.
 • Jebkura informācija, kura sākotnēji ir atrodama norādītajā vietā: uzraksta fragments, kāda objekta īpašība, kādu objektu skaits, utt. Uzdevumā norādīto informāciju vai atbildi uz uzdevumā formulēto jautājumu vajag ierakstīt orientēšanās kartē.

8.8. KP uzdevumiem, kas paredz informācijas meklēšanu apvidū, nevar būt pareizās atbildes "nulle", "nav klāt", "nekā nav" u. tml.

8.9. Lai indentificētu apvidū KP ar "zīmes" veida uzdevumu, blakus zīmei tiek attēlots īpašais simbols (orientēšanās kontrolpunkta apzīmējums) - kvadrāts, pa diagonāli iedalīts sarkanā un baltā trīsstūrī (tā sauktā "prizma"). Kontrolpunktiem, kuru apraksts tiek uzdots mīklā, ar to pašu mērķi tiek lietots cits simbols - kvadrāts, pa abām diagonālēm iedalīts divos trīsstūru pāros ().

8.10. Dažos gadījumos ar prizmu var būt atzīmēti arī cita veida KP, kas tiek atsevišķi noteikts katra šāda KP leģendā vai tiek norādīts sacensību Programmā.

8.11. Sacensību laikā jebkurš uzdevums no minētajiem posma leģendā var tikt aizstāts ar "Tiesneša paraksta" uzdevumu bez iepriekšējā brīdinājuma. Šai gadījumā tiesneši atrodas blakus leģendā norādītajam KP un izvieto "prizmu" redzamā vietā.

8.12. KP tiek uzskatīts par apmeklētu, ja komanda pilnā sastāvā sasniedz leģendā norādīto vietu, atrod uzdevumā formulēto informāciju un pieraksta to orientēšanās kartē. Orientēšanās kartē ir jāieraksta arī KP apmeklēšanas laiks.

8.13. Katrā KP visiem komandas dalībniekiem ir jāierodas vienlaicīgi. Jebkurā KP tiesneši var pārbaudīt komandas sastāvu. Arī distances veikšanas laikā tiesnesis var pieprasīt komandai sapulcēties pilnā sastāvā. Jāsapulcējas ne ilgāk kā 5 minūtēs.

8.14. Braucot ar sabiedrisko transportu, komandai ir jāatzīmē trases daļas, kuras tā ir nobraukusi ar sabiedrisko trasportu (iekāpšanas laiks un vieta, izkāpšanas laiks un vieta, transporta maršruta numurs); ieteicams atzīmēt arī transportlīdzekļa licences numuru. Ja orientēšanās kartē trūkst datu par transportlīdzekļiem, tiesneši var interpretēt iespējamas strīdīgas situācijas ne par labu komandai.

8.15. Ir aizliegts jebkurā veidā informēt citas komandas par KP atrašanās vietu un par sacensību maršrutiem.

9. Finiša kārtība

9.1. Komandu finiša vieta katrā kategorijā tiek norādīta sacensību Programmā.

9.2. Komanda ir beiguši distanci, kad visi komandas dalībnieki ir ieradušies finiša koridorā un nodevuši orientēšanās karti.

9.3. Finiša laiks tiek noapaļots līdz minūtēm.

9.4. Ir aizliegts uzkavēties finiša koridorā ilgāk nekā nepieciešams, kā arī jebkurā veidā traucēt citas finišējošas komandas.

9.5. Dalībniekiem, kas brauc ar personīgajiem auto- un mototransportlīdzekļiem, tie jāatstāj vismaz 50 m attālumā no finiša līnijas vai speciālaja zonā, kuru organozatori ir norādījuši sacensību Programmā vai uz vietas.

9.6. Sacensību trases slēgšanas laiks tiek noteikts sacensību Programmā. Trases slēgšanas laiks tiek norādīts pēc vietējā laika.

9.7. Komandas, kuras ir nokavējušas finišu, tiek uzskatītas par nebeigušām distanci.

10. Rezultātu aprēķināšana

10.1. Iedalot kategoriju ieskaitēs, rezultātus saskaita atsevišķi katrai no paredzētajām ieskaitēm. Ja iedalījums nav paredzēts, ieskaite kategorijā tiek uzskatīta par kopīgu.

10.2. Aprēķinot rezultātus, galvenais kritērijs ir apmeklēto KP skaits (izņemot papildu KP).

10.3. Vienīgais derīgais KP apmeklēšanas pierādījums ir atzīme orientēšanās kartē, kura satur pareizu atbildi uz KP leģendā formulēto uzdevumu.

10.4. Ja dažām komandām ir viens un tas pats apmeklēto KP skaits, par labāko tiek uzskatīti tās komandas rezultāti, kura veikusi distanci ātrāk, ja kategorijas definējumā nav noteikts pretējais.

10.5. Bonusa KP apmeklējusī komanda saņem bonusa laiku, kas tiek atņemts no distances noiešanas laika. Bonusa apmērs tiek piešķirts atsevišķi par katra bonusa KP apmeklējumu. Bonusu apmērs ir norādīts dokumentos, kas iedoti komandai sacensību gaitā.

10.6. Ar galvenā tiesneša lēmumu komandas rezultāti var tikt skatīti ārpus kopējās ieskaites. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir pārkāpusi šo Noteikumu 7.2. vai 8.14. pantu.

10.7. Ar galvenā tiesneša lēmumu komandu var diskvalificēt. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir pārkāpusi šo Noteikumu 1.8., 4.3., 5.6., 6.4., 7.1., 7.2., 8.13., 8.14., 9.4. vai 9.5. pantu.

10.8. Ar galvenā tiesneša lēmumu, ja tiek fiksēti pārkāpumi, kas neparedz diskvalifikāciju, komandai var uzlikt laika sodu no 10 līdz 60 minūtēm.

10.9. Programmas paredzētajās ieskaitēs apbalvo:

10.10. Iepriekšējie rezultāti tiek publicēti sacensību mājaslapā ne vēlak kā 72 stundas pēc sacensību beigām.

10.11. Pretenzijas (apelācijas) par rezultātiem tiek pieņemtas 48 stundu laikā pēc iepriekšējo rezultātu publicēšanas.

10.12. Rezultātu publicēšanas un apelācijas iesniegšanas termiņi var tikt mainīti sacensību Programmā.

10.13. Apelāciju var iesniegt tikai elektroniski (pa e-pastu); vēstule ir jānosūta uz Organizācijas komitejas adresi, kura ir norādīta sacensību Programmā. Noformējot apelāciju, ir jānorāda komandas numurs ziņojuma virsrakstā un pamattekstā. Citā veidā nosūtītas vai nepareizi noformētas pretenzijas netiks izskatītas.

10.14. Galvenā tiesneša lēmumi, kuri ir pieņemti pēc apelāciju izskatīšanas, ir galīgi un nepārsūdzami.

10.15. Rezultāti tiek uzskatīti par galīgiem tad, kad tos publicē kā galīgus sacensību mājaslapā.